Shuvarambha (बैसाक – असार)

East-Pole Shuvarambha (बैसाक – असार)